Montag - Matte 1 Montag - Matte 2 Montag - Matte 3 Montag - Matte 4
17:00 - 17:30
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
17:00
18:30
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
17:00
18:30
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
17:00
18:30
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
17:00
18:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
Offene Matte
18:30
19:00
Offene Matte
18:30
19:00
Gürtelprüfungstraining
18:30
19:00
Gürtelprüfungstraining
18:30
19:00
19:00 - 19:30
Technik & Randori Erwachsene
19:15
21:00
Technik & Randori Erwachsene
19:15
21:00
Technik & Randori Erwachsene
19:15
21:00
Technik & Randori Erwachsene
19:15
21:00
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00

Montag - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Offene Matte
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Offene Matte
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
Montag - Matte 1 Montag - Matte 2 Montag - Matte 3 Montag - Matte 4
18:30 - 19:00
Gürtelprüfungstraining
18:30
19:00
Gürtelprüfungstraining
18:30
19:00

Montag - Matte 3

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00

Montag - Matte 4

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
Montag - Matte 1 Montag - Matte 2 Montag - Matte 3 Montag - Matte 4
18:30 - 19:00
Offene Matte
18:30
19:00
Offene Matte
18:30
19:00

Montag - Matte 1

 • Offene Matte
  18:30 - 19:00

Montag - Matte 2

 • Offene Matte
  18:30 - 19:00
Montag - Matte 1 Montag - Matte 2 Montag - Matte 3 Montag - Matte 4
17:00 - 17:30
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
17:00
18:30
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
17:00
18:30
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
17:00
18:30
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
17:00
18:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30

Montag - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30

Montag - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30

Montag - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30

Montag - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
Montag - Matte 1 Montag - Matte 2 Montag - Matte 3 Montag - Matte 4
19:00 - 19:30
Technik & Randori Erwachsene
19:15
21:00
Technik & Randori Erwachsene
19:15
21:00
Technik & Randori Erwachsene
19:15
21:00
Technik & Randori Erwachsene
19:15
21:00
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00

Montag - Matte 1

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 2

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 3

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 4

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00
No belegung available!
Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
16:30
Kindergarten
16:30
17:30
17:00
Anfänger Gruppe
weiss + weiss/gelb
17:00
18:30
Mittlere Gruppe
gelb + gelb/orange
17:00
18:30
Fort- geschrittene Gruppe
organge-grün
17:00
18:30
17:30
18:00
18:30
Gürtelprüfungstraining
18:30
19:30
Gürtelprüfungstraining
18:30
19:30
19:00
DAN Training
19:00
20:30
19:30
20:00
20:30
21:00

Dienstag - Matte 1

Dienstag - Matte 2

Dienstag - Matte 3

Dienstag - Matte 4

Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
17:00
Anfänger Gruppe
weiss + weiss/gelb
17:00
18:30
17:30
18:00

Dienstag - Matte 2

Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
19:00
DAN Training
19:00
20:30
19:30
20:00

Dienstag - Matte 1

Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
19:30
20:00
20:30
21:00

Dienstag - Matte 2

Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
17:00
Fort- geschrittene Gruppe
organge-grün
17:00
18:30
17:30
18:00

Dienstag - Matte 4

Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
18:30
Gürtelprüfungstraining
18:30
19:30
Gürtelprüfungstraining
18:30
19:30
19:00

Dienstag - Matte 3

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30

Dienstag - Matte 4

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30
Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
16:30
Kindergarten
16:30
17:30
17:00

Dienstag - Matte 1

Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
19:30
20:00

Dienstag - Matte 3

Dienstag - Matte 4

Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
17:00
Mittlere Gruppe
gelb + gelb/orange
17:00
18:30
17:30
18:00

Dienstag - Matte 3

No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung available!
Mitwoch - Matte 1 Mitwoch - Matte 2 Mitwoch - Matte 3 Mitwoch - Matte 4
17:00
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
17:00
18:30
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
17:00
18:30
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
17:00
18:30
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
17:00
18:30
17:30
18:00

Mitwoch - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
Mitwoch - Matte 1 Mitwoch - Matte 2 Mitwoch - Matte 3 Mitwoch - Matte 4
17:00
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
17:00
18:30
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
17:00
18:30
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
17:00
18:30
Randori
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
17:00
18:30
17:30
18:00

Mitwoch - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30
No belegung hours available!
No belegung available!
Donnerstag - Matte 1 Donnerstag - Matte 2 Donnerstag - Matte 3 Donnerstag - Matte 4
18:30
Gürtelprüfungstraining
18:30
19:30
19:00

Donnerstag - Matte 2

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
Donnerstag - Matte 1 Donnerstag - Matte 2 Donnerstag - Matte 3 Donnerstag - Matte 4
18:30
Gürtelprüfungstraining
18:30
19:30
19:00

Donnerstag - Matte 2

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung available!

Montag - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Offene Matte
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Offene Matte
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Dienstag - Matte 1

Dienstag - Matte 2

Dienstag - Matte 3

Dienstag - Matte 4

Mitwoch - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Donnerstag - Matte 2

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30

Dienstag - Matte 2

Dienstag - Matte 1

Dienstag - Matte 2

Dienstag - Matte 4

Montag - Matte 3

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00

Montag - Matte 4

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00

Dienstag - Matte 3

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30

Dienstag - Matte 4

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30

Donnerstag - Matte 2

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30

Dienstag - Matte 1

Dienstag - Matte 3

Dienstag - Matte 4

Dienstag - Matte 3

Montag - Matte 1

 • Offene Matte
  18:30 - 19:00

Montag - Matte 2

 • Offene Matte
  18:30 - 19:00

Montag - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30

Montag - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30

Montag - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30

Montag - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Montag - Matte 1

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 2

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 3

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 4

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00
No belegung available!

Diese Seite über die soziale Medien teilen oder weiterleiten