Montag - Matte 1 Montag - Matte 2 Montag - Matte 3 Montag - Matte 4
17:00 - 17:30
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
Randori
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
Randori
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
Randori
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
Randori
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
18:30
19:00
Offene Matte
18:30
19:00
Offene Matte
18:30
19:00
Gürtelprüfungstraining
18:30
19:00
Gürtelprüfungstraining
19:00 - 19:30
19:15
21:00
Technik & Randori Erwachsene
19:15
21:00
Technik & Randori Erwachsene
19:15
21:00
Technik & Randori Erwachsene
19:15
21:00
Technik & Randori Erwachsene
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00

Montag - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Offene Matte
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Offene Matte
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
Montag - Matte 1 Montag - Matte 2 Montag - Matte 3 Montag - Matte 4
18:30 - 19:00
18:30
19:00
Gürtelprüfungstraining
18:30
19:00
Gürtelprüfungstraining

Montag - Matte 3

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00

Montag - Matte 4

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
Montag - Matte 1 Montag - Matte 2 Montag - Matte 3 Montag - Matte 4
18:30 - 19:00
18:30
19:00
Offene Matte
18:30
19:00
Offene Matte

Montag - Matte 1

 • Offene Matte
  18:30 - 19:00

Montag - Matte 2

 • Offene Matte
  18:30 - 19:00
Montag - Matte 1 Montag - Matte 2 Montag - Matte 3 Montag - Matte 4
17:00 - 17:30
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
Randori
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
Randori
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
Randori
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
Randori
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30

Montag - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30

Montag - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30

Montag - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30

Montag - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
Montag - Matte 1 Montag - Matte 2 Montag - Matte 3 Montag - Matte 4
19:00 - 19:30
19:15
21:00
Technik & Randori Erwachsene
19:15
21:00
Technik & Randori Erwachsene
19:15
21:00
Technik & Randori Erwachsene
19:15
21:00
Technik & Randori Erwachsene
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00

Montag - Matte 1

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 2

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 3

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 4

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00
No belegung available!
Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
16:30
16:30
17:30
Kindergarten
17:00
17:00
18:30
weiss + weiss/gelb
Anfänger Gruppe
17:00
18:30
gelb + gelb/orange
Mittlere Gruppe
17:00
18:30
organge-grün
Fort- geschrittene Gruppe
17:30
18:00
18:30
18:30
19:30
Gürtelprüfungstraining
18:30
19:30
Gürtelprüfungstraining
19:00
19:00
20:30
DAN Training
19:30
20:00
20:30
21:00

Dienstag - Matte 1

Dienstag - Matte 2

Dienstag - Matte 3

Dienstag - Matte 4

Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
17:00
17:00
18:30
weiss + weiss/gelb
Anfänger Gruppe
17:30
18:00

Dienstag - Matte 2

Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
19:00
19:00
20:30
DAN Training
19:30
20:00

Dienstag - Matte 1

Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
19:30
20:00
20:30
21:00

Dienstag - Matte 2

Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
17:00
17:00
18:30
organge-grün
Fort- geschrittene Gruppe
17:30
18:00

Dienstag - Matte 4

Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
18:30
18:30
19:30
Gürtelprüfungstraining
18:30
19:30
Gürtelprüfungstraining
19:00

Dienstag - Matte 3

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30

Dienstag - Matte 4

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30
Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
16:30
16:30
17:30
Kindergarten
17:00

Dienstag - Matte 1

Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
19:30
20:00

Dienstag - Matte 3

Dienstag - Matte 4

Dienstag - Matte 1 Dienstag - Matte 2 Dienstag - Matte 3 Dienstag - Matte 4
17:00
17:00
18:30
gelb + gelb/orange
Mittlere Gruppe
17:30
18:00

Dienstag - Matte 3

No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung available!
Mitwoch - Matte 1 Mitwoch - Matte 2 Mitwoch - Matte 3 Mitwoch - Matte 4
17:00
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
Randori
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
Randori
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
Randori
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
Randori
17:30
18:00

Mitwoch - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
Mitwoch - Matte 1 Mitwoch - Matte 2 Mitwoch - Matte 3 Mitwoch - Matte 4
17:00
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
Randori
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
Randori
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
Randori
17:00
18:30
Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
Randori
17:30
18:00

Mitwoch - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30
No belegung hours available!
No belegung available!
Donnerstag - Matte 1 Donnerstag - Matte 2 Donnerstag - Matte 3 Donnerstag - Matte 4
18:30
18:30
19:30
Gürtelprüfungstraining
19:00

Donnerstag - Matte 2

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
Donnerstag - Matte 1 Donnerstag - Matte 2 Donnerstag - Matte 3 Donnerstag - Matte 4
18:30
18:30
19:30
Gürtelprüfungstraining
19:00

Donnerstag - Matte 2

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung hours available!
No belegung available!

Montag - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Offene Matte
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Offene Matte
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30
 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00
 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Dienstag - Matte 1

Dienstag - Matte 2

Dienstag - Matte 3

Dienstag - Matte 4

Mitwoch - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Donnerstag - Matte 2

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30

Dienstag - Matte 2

Dienstag - Matte 1

Dienstag - Matte 2

Dienstag - Matte 4

Montag - Matte 3

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00

Montag - Matte 4

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:00

Dienstag - Matte 3

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30

Dienstag - Matte 4

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30

Donnerstag - Matte 2

 • Gürtelprüfungstraining
  18:30 - 19:30

Dienstag - Matte 1

Dienstag - Matte 3

Dienstag - Matte 4

Dienstag - Matte 3

Montag - Matte 1

 • Offene Matte
  18:30 - 19:00

Montag - Matte 2

 • Offene Matte
  18:30 - 19:00

Montag - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30

Montag - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30

Montag - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30

Montag - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-/ Übergangsgruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 1

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 2

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 3

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Mitwoch - Matte 4

 • Randori Mittlere-/ Fortgeschrittene-Gruppe
  17:00 - 18:30

Montag - Matte 1

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 2

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 3

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00

Montag - Matte 4

 • Technik & Randori Erwachsene
  19:15 - 21:00
No belegung available!

Diese Seite über die soziale Medien teilen oder weiterleiten